हाम्रोबारे

添加剂फीड,दबाइमध्यवर्तीर纳米纤维झिल्ली:हाम्रोउत्पादनउपयोगआधारिततीनभागमाविभाजितछन्।

कम्पनीसमाचार

: हामीलाई भ्रमण स्वागत
薇芙चीन(किंगदाओ,चीन),19-21th。2019年9月,बुथकुनै:S2-D004
पशुधनरएक्वाकल्चरएक्सपो(台北,ताइवान),31日अक्टोबर二十नोभेम्बर2019年बुथन:K69
CLA卵子(लिमा,पेरु),9 th-11औंअक्टोबर2019年बुथकुनै:184

हामीगुणवत्ताउत्पादनहरुसंगग्राहकहरुप्रदानगर्नसक्दोप्रयासगर्छन्।जानकारी,नमूनारभावअनुरोध,हामीलाईसम्पर्कगर्नुहोस्!

जांच
Baidu
map