අපිගැන

ආහාරආකලන,ඖෂධඅන්තර්සහ纳米纤维පටල:අපේනිෂ්පාදනභාවිතයමතපදනම්වූකොටස්තුනකටබෙදාවෙන්කරඇත。

සමාගමපුවත්

:අපවෙතඔබසාදරයෙන්පිළිගනිමු
විව්චීනය(ක්වින්ඩාෙව්,චීනය),19වනමස21සැප්තැම්බර්2019年බූත්නොමැත:S2-D004
පශුසම්පත්සහජලජීවීවගාඑක්ස්පෝ(台北,තායිවානය),31日ඔක්二十නොවැම්බර්2019年බූත්අංක:K69
CLAඩිම්බය(පේරු),9 - 11ඔක්2019年බූත්නොමැත:184

අපිගුණාත්මකනිෂ්පාදනපාරිභෝගිකයන්වෙතලබාදීමටඋත්සාහකරනවා。තොරතුරු,ආදර්ශසහ引用ඉල්ලා,අපඅමතන්න!

පරීක්ෂණයක්
Baidu
map