फीडपदार्थआणिजलतरण引诱剂
जलतरण吸引人
फार्मास्युटिकलदरम्यानचे
namofiberपडदा

आमच्याविषयी

फीडपदार्थ,फार्मास्युटिकल中间体&纳米纤维पडदा:

कंपनीबातम्या

:आम्हालाआम्हालाभेटआपलेस्वागत
व्हिवव्हिव(क्वीनग्डाओ,चीन),19-21th 2019,बूथ。:S2-D004
क्रमांकपशुधनआणिऍग्रीकल्चरप्रदर्शनामध्ये(台北,तैवान),31ऑक्टो-2 thनोव्हेंबर2019,बूथ:k69
CLAबीजांड(लिमा,पेरू),9-11‰2019,बूथ。:184

आम्हीगुणवत्ताउत्पादनेग्राहकांनाप्रदानकरण्यासाठीकरतातकरतात。माहिती,नमुनानमुनावकोटकोटआमच्याशीसंपर्कसंपर्क!

चौकशी
Baidu
map